Info & Reservatie
Samenstelling van de groep:
aantal volwassenen + 
aantal minderjarigen.
Kies een vakantiehuis:

Bedankt voor de inzending!

 
Heeft u specifieke vragen of heeft U hulp nodig om te reserveren?
Wil u meer weten over de inrichting van de woning of de omgeving?
Wij beantwoorden graag al uw vragen per telefoon of via email.
Wij willen U vooraf zo volledig mogelijk inlichten.

+32(0)477 31 22 94

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Huurprijzen: De huurprijs gepubliceerd op deze site is de volledige weekprijs. Electriciteit, gas, water en verwarming zijn inbegrepen in de prijs.

Huurperiode: de huurperiode loopt van zaterdag 16u tot zaterdag 10u.

Er is een conciërge die instaat voor onderhoud van het zwembad.

Schoonmaak: in principe word er een schoonmaakkost van respectievelijk 50€ of 75€ aangerekend, een eventuele zelfschoonmaak bij vertrek kan besproken worden ter plaatse met de verantwoordelijke.

 

Babybedjes en kinderstoelen zijn beschikbaar.

Beddegoed: dekens en kussens zijn steeds beschikbaar.

Gelieve lakens, handdoeken en keukenhanddoeken zelf mee te brengen.

GSM-ontvangst: er is gsm-ontvangst ter plaatse.

Draadloos internet aanwezig.

1 Huisdier is toegelaten.

 

Optie: U kan een woning gedurende maximaal 5 werkdagen in optie nemen.

De woning wordt dan voorlopig voor u gereserveerd, terwijl u een definitieve beslissing neemt.

Betalen: u betaalt 40% bij reservatie en de resterende 60% vier weken voor uw vakantie.

Waarborg: wordt gestort of betaald bij aankomst. Indien er na het verblijf geen schade is en de woning netjes schoongemaakt is, dan wordt de waarborg teruggestort binnen de zeven dagen na vertrek.

De verhuurder is aanwezig bij uw aankomst. Zijn tel.nr vindt u terug hierboven en op het huurcontract. Zo kan u hem verwittigen als u onderweg vertraging zou oplopen.

 

Gezien de steeds veranderende technologische en regelgevende wetgeving, kunnen de onderhavige algemene voorwaarden steeds aangepast worden. Behalve indien anders bepaald, zullen aanpassingen aan deze algemene voorwaarden onmiddellijk van toepassing zijn wanneer deze worden vermeld op de website. De huurder is aldus zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de laatst gepubliceerde algemene voorwaarden. Het gebruik van de website, impliceert de aanvaarding van de meest recente algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden laatst aangepast op 1 november 2021.

 

”Huurder”: onder huurder wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat m.b.t. een vakantiewoning via de website www.meygris.com. De huurder kan enkel een persoon zijn die de capaciteit heeft een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan, en dient, in het geval het een natuurlijke persoon betreft, minstens 18 jaar oud te zijn.

 

”Eigenaar”: José Baert, wonende Vijverbos 59 in 8980 Beselare. Zijn telefoonnummer en emailadres vindt U hierboven.

 

Informatie omtrent de vakantiewoning

De huurder verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de nodige informatie omtrent de gehuurde vakantiewoning zoals beschreven op de website. Deze informatie is gesteund op door de eigenaar verschafte gegevens wordt aldus aan de huurder meegedeeld onder voorbehoud van gebeurlijke materiële fouten, vergissingen en/of lichte aanpassingen. Alle informatie op de website wordt aangeboden ter goeder trouw en wordt geacht correct te zijn op het moment van de publicatie.

 

Totstandkomen van het contract

De huurder die een vakantiewoning via de website www.meygris.com wenst te huren, vult op de website www.meygris.com het 'Info & Reservatie’ luik in en verstuurt dit electronisch.

Het contract tussen de huurder en de eigenaar komt tot stand nadat de eigenaar boekingsaanvraag per e-mail heeft aanvaard en bevestigd.

De betaling van het voorschot, geldt als aanvaarding van huidige algemene voorwaarden. De eigenaar behoudt zich steeds het recht voor om in discretie een kandidaat huurder of een medehuurder één of meerdere van haar diensten te weigeren zonder verdere discussies, en dit onder voorbehoud van al haar rechten.

 

Betaling

Ontbindende voorwaarde:  de huurder is gehouden het voorschot te betalen binnen de 7 dagen volgend op het totstandkomen van het contract. Indien de eigenaar het voorschot niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de eigenaar het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen. Het saldo van de totale prijs dient door de huurder betaald te worden uiterlijk 4 weken vóór de voorziene begindatum van de huurperiode. De huurovereenkomst zal automatisch worden ontbonden wanneer het saldo niet volledig werd betaald binnen deze periode. Het betaalde voorschot zal in dit geval niet worden terugbetaald. Pas na volledige betaling ontvangt de huurder een voucher met het precieze adres van de vakantiewoning.

 

Maximum aantal personen

Het in de huurovereenkomst opgegeven maximum aantal toegelaten personen mag niet worden overschreden. Enkel die personen die vermeld staan op de huurovereenkomst mogen in de vakantiewoning verblijven. De eigenaar heeft het recht om andere personen toelating tot de vakantiewoning te weigeren, of een bijkomende vergoeding te vragen die dient te worden betaald aan de eigenaar. Deze bijkomende vergoeding wordt door de eigenaar bepaald. De huurder die de huurovereenkomst is aangegaan dient één van de personen te zijn die in het pand verblijft.

 

Aankomst - Vertrek

De intrek in de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode tussen 16u en 20u. Indien de huurder om een uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, dient hij steeds op voorhand de toestemming van de eigenaar te vragen. Ook indien de huurder niet tijdig kan aankomen, dient hij zelf de eigenaar telefonisch te verwittigen om een nieuwe regeling voor zijn onthaal te treffen. Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode tussen 8u en 10u ’s ochtends.

 

Voorzieningen

Het gebruik van de accommodatie en voorzieningen dewelke worden aangeboden, zoals zwembaden, enz., is volledig op risico van de gebruiker. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen, of verlies of schade aan de gebruikers’ en bezoekers’ toebehoren.

 

Netheid - Schade - Waarborg

Eventuele klachten van de huurder omtrent de staat en/of de netheid van de vakantiewoning dienen aan de eigenaar gemeld te worden, deze verbindt hij zich er in zulk geval toe om, in de mate van het mogelijke, te trachten bij te dragen tot een passende oplossing voor de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor de de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij is ertoe gehouden nauwgezet alle richtlijnen op te volgen die hem door de eigenaar werd meegedeeld. De huurder is bij het vertrek gehouden de richtlijnen te respecteren inzake de evacuatie van persoonlijk afval, het opbergen van vaat- en keukengerief, het ordenen van (tuin)meubilair en, meer algemeen, het bezemschoon achterlaten van de vakantiewoning.   De eigenaar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder of een medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal de eigenaar niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.

 

Klachten

Iedere klacht die betrekking heeft op de staat of kwaliteit van de vakantiewoning dient door de huurder aan de eigenaar gemeld te worden binnen de 24 uren volgend op zijn aankomst of na voorval van de schade of het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Bij gebreke aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat en algemene netheid van de vakantiewoning erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen en zwembad indien aanwezig. Klachten die door de huurder geformuleerd worden ná afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk. De eigenaar is bovendien geen schadevergoeding verschuldigd indien de huurder de eigenaar heeft verhinderd het probleem recht te zitten tijdens de duur van de huurovereenkomst.

 

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt , alsook voor iedere schade voortvloeiend uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken. Hij is tevens aansprakelijk voor ongelukken in of rond het huis en in of rond het zwembad. De huurder neemt ook alle nodige maatregelen om ongelukken te voorkomen (toezicht!). In geval de huurder aansprakelijk is voor enige schade, zal de waarde van de schade eerst van zijn waarborg worden ingehouden. Indien het bedrag van de waarborg niet toereikend is, zal de huurder en/of zijn verzekeraar het overige deel van de schade vergoeden.

 

Opzegging van de overeenkomst door de eigenaar. Indien vóór het vertrek de eigenaar niet bij machte is om een essentieel element van het contract na te leven, licht hij de huurder hiervan zo spoedig mogelijk in. De eigenaar zal al het mogelijke doen om aan de huurder een evenwaardig alternatief voor te stellen. Indien de door de eigenaar voorgestelde alternatieven niet bevredigend zijn voor de huurder, kan deze het contract kosteloos opzeggen. In dit geval zal de eigenaar hem zo spoedig mogelijk de reeds betaalde sommen terugstorten. Ten gevolge hiervan kan de huurder geen verdere aanspraken meer maken ten overstaan van de eigenaar. De huurder zal zijn beslissing aan de eigenaar dienen mee te delen binnen de 8 dagen volgend op de melding van de eigenaar.

 

Overdraagbaarheid van het contract De huurder kan tot max. 1 week voor vertrek, zijn huurovereenkomst overdragen aan een derde die een nieuwe huurovereenkomst dient te ondertekenen met de eigenaar en gehouden zal zijn tot alle contractvoorwaarden. De overdragende huurder zal de eigenaar hiervan voldoende op voorhand moeten inlichten. De overdragende huurder en de overnemende huurder zijn solidair gehouden tot het betalen van de totale huurprijs.

 

Overmacht

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid of vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst ten gevolge van elke gebeurtenis, van dit type of hoedanigheid, zonder beperkingen, die buiten haar controle vallen.

 

Geschillen

Bevoegdheid Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst tussen de eigenaar en de huurder. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Ieper.